Home > Soorah Translation > Surah Al Kahaf In Hindi | क़ुरान की मशहूर सूरह अल कहफ़ हिंदी में

Surah Al Kahaf In Hindi | क़ुरान की मशहूर सूरह अल कहफ़ हिंदी में

Surah Al Kahaf In Hindi

क़ुरान की मशहूर सूरह अल कहफ़ हिंदी

surah al kahf hindi

ऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम

बिस्मिल्ला हिर रहमानिर रहीम

1. अल हम्दुलिल लाहिल लज़ी अन्ज़ला अला अब दिहिल किताबा वलम यज अल लहू इवाजा

2. क़य्यिमल लियुन्ज़िरा बअ’सन शदीदम मिल लदुन्हु व युबश शिरल मुअ’मिनीनल लज़ीना यअ मलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरं हसना

3. मा किसीन फीहि अबदा

4. व युनज़िरल लज़ीना क़ालुत तखज़ल लाहू वलदा

5. मा लहुम बिही मिन इलमिव वला लिआबा इहिम कबुरत कलिमतन तखरुजू मिन अफ्वा हिहिम इय यक़ूलूना इल्ला कज़िबा

6. फ़ला अल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल लम युअ’मिनू बिहाज़ल हदीसि असफा

7. इन्ना जअल्ना मा अलल अरदि जीनतल लहा लिनब लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला

8. व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा

9. अम हसिब्ता अन्न अस्हाबल कह्फि वर रक़ीमि कानू मिन आयातिना अजबा

10. इज़ अवल फित्यतु इलल कह्फि फक़ालू रब्बना आतिना मिल लदुन्का रहमतव व हय्यिअ लना मिन अमरिना रशदा

11. फ़दरब्ना अला आजानिहिम फ़िल कह्फि सिनीना अददा

2

12. सुम्मा बअस्नाहुम लिनअ’लमा अय्युल हिज्बैनी अहसा लिमा लबिसू अमदा

13. नहनु नकुस्सु अलैका नबा अहुम बिल हक्क़, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा

14. व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, लन नदउवा मिन दूनिही इलाहल लक़द कुल्ना इजन शतता

15. हाउलाइ कौमुनत तख़जू मिन दूनिही आलिहह, लौला यअ’तूना अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन, फ़मन अज्लमु मिम मनिफ तरा अलल लाहि कज़िबा

16. व इज़िअ तज़ल तुमूहुम वमा यअ’बुदूना इल्लल लाहा फ़अवू इलल कहफि यन्शुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहययिअ लकुम मिन अमरिकुम मिरफका

17. व तरश शमसा इज़ा तलअत तज़ावरू अन कहफ़िहिम जातल यमीनि व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमालि व हुम फ़ी फज्वतिम मिन्हु, ज़ालिका मिन आयातिल लाह, मै यह्दिल लाहु फहुवल मुह्तद, वमै युद्लिल फलन तजिदा लहू वलिय यम मुरशिदा

18. व तहसबुहुम अय्काज़व वहुम रुकूद, व नुक़ल लिबुहुम जातल यामीनि व ज़ातश शिमालि व कल्बुहुम बासितुन ज़िरा ऐहि बिलवसीद, लवित तलअ’ता अलैहिम लवल लैता मिन्हुम फिरारव वला मुलिअ’ता मिन्हुम रुअबा

3

19. व कज़ालिका बअस्नाहुम लियतसा अलू बैनहुम, क़ाला क़ाइलुम मिन्हुम कम लबिस्तुम, क़ालू लबिस्ना यौमन औ ब’अदा यौम, कालू रब्बुकुम अ’अलमु बिमा लबिस्तुम, फब असू अहदकुम बिवारि किकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़ल यनजुर अय्युहा अज्का तआमन फ़ल यअ’तिकुम बिरिज्किम मिन्हु, वल यतालत तफ वला यूश इरन्ना बिकुम अहदा

20. इन्नहुम इय यज्हरू अलैकुम यर जुमूकुम अव युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इजन अबदा

21. व कज़ालिका अअ’सरना अलैहिम लि यअ’लमू अन्ना वअदल लाहि हक्क़ूव व अन्नस साअता ला रैबा फ़ीहा इज़ यता नाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़क़ालुबनू अलैहिम बुनियाना, रब्बुहुम अअ’लमु बिहिम, क़ालल लज़ीना गलाबू अला अमरिहिम लनत तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा

22. सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रज्मम बिल गैब, व यक़ूलूना सब अतुव व सामिनुहुम कल्बुहुम, क़ुर रब्बी अ’अलमु बि इद्दतिहिम मा य’अलमुहुम इल्ला क़लील, फला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरव वला तस्तफ्ति मिन्हुम अहदा

4

23. वला तकूलान्ना लिशय इन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा

24. इल्ला अय यशाअल लाहु वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता वकुल असा अय यहदियनी रब्बी लि अक़राबा मिन हाज़ा रशादा

25. व लबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासा मिअतिन सिनीना वज़दादू तिसआ

26. क़ुलिल लाहू अ’अलमु बिमा लबिसू लहू गैबुस समावति वल अर्द, अबसिर बिही व असमि’अ, मा लहुम मिन दूनिही मिव वलिय यिव वला युशरिकु फ़ी हुक्मिही अहदा

27. वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, ला मुबददिला लि कलिमातिही वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा

28. वस बिर नफ्सका मअल लज़ीना यद्ऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशिय्यि युरीदूना वजहहू वला तअ’दू ऐनाका अन्हुम तुरीदूना ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ’ मन अग्फ़लना क़ल्बहू अन ज़िकरिना, वत तबाआ हवाहू वकाना अमुरुहू फुरुता

29. वकुलिल हक्क़ु मिर रब्बिकुम, फ़मन शाअ फ़ल्युअ’मिव वमन शाअ फल्यक्फुर, इन्ना अअ’तदना लिज़ ज़ालिमीना नारन अहाता बिहिम सुरादिक़ुहा, वइय यस्तगीसू युगासू बीमाइन कल्मुहलि यशविल वुजूह, बिअ’सस शराबु व साअत मुर तफ़का 

5

30. इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सलिहाति इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला

31. उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तह तिहिमुल अन्हारु युहल लौन फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हाबिव व यल्बसूना सियाबन खुजरम मिन सुन्दुसिव व इस्तब रकिम मुतत किईना फ़ीहा अलल अराइक, नि’अमस सवाबु व हसुनत मुरतफ़का

32. वदरिब लहुम मसलर रजुलैनि जअल्ना लि अहदिहिमा जन्न्तैनि मिन अ’अनाबिव व हफफ नाहुमा बिनख्लिव व जअल्ना बैनहुमा ज़रआ

33. किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तजलिम मिन्हु शयअव व फ़ज जरना खिलालहुमा नहरा

34. वकाना लहू समर, फ़क़ाला लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहू अना अक्सरु मिनका मालव व अ’अज्ज़ु नफ़ारा

35. दखला जन्नताहू वहुवा ज़ालिमुल लिनफ्सिह, क़ाला मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा

36. वमा अज़ुन्नुस साअता क़ाइमातव व लइर रुदिततु इला रब्बिही ल अजिदन्ना खैरम मिन्हा मुन्क़लाबा

37. क़ाला लहू सहिबुहू वहुवा युहाविरुहू अकफरता बिल लज़ी खलाक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा सव्वाका रजुला

38. लाकिन्न हुवल लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा

6

39. व लौला इज़ दखलता जन्नतका क़ुलता मा शाअल लाहू ला हौला वला कुव्वाता इल्ला बिल्लाह, इन तरनि अना अक़ल्ला मिन्का मालव व वलदा

40. फ़असा रब्बी अय युअ’तियानि खैरम मिन जन्नतिका व युरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समाइ फ़तुस बिहा सईदन ज़लाक़ा

41. अव युस्बिहा माउहा गौरन फलन तस ततीआ लहू तलबा

42. व उहीता बिसमरिही फ़ अस्बहा युक़ल्लिबू कफ़फैहि अला मा अन्फ़का फ़ीहा वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा व यक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा

43. वलम तकुल लहू फ़िअतुय यन्सुरूनहू मिन दूनिल लाहि वमा काना मुन्तसिरा

44. हुनालिकल वलायतु लिल लाहिल हक्क़, हुवा खैरुन सवाबव व खैरुन ऊक्बा

45. वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा इन अन्ज़ल्नाहू मिनस समाइ फ़ख तलता बिही नबातुल अरदि फ़ अस्बहा हशीमन तजरूहुर रियाह, वकानल लाहू अला कुल्लि शय इम मुक़तदिरा

46. अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इन्द रब्बिका सवाबव व खैरुन अमला

47. व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अरदा बारिज़तव व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिन्हुम अहदा

7

48. व उरिदू अला रब्बिका सफ्फा, लक़द जिअ’तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वला मर्रह, बल ज़अमतुम अल लन नजअला लकुम मौइदा

49. व वुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीना मुश्फ़िकीना मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलूना या वैलतना मालि हाज़ल किताबि ला युगादिरू सगीरतव वला कबीरतन इल्ला अह्साहा, व वजदू मा अमिलू हाजिरा, वला यज्लिमु रब्बुका अहदा

50. व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकतिस जुदू इल्ला इब्लीस, कान मिनल जिन्नि फ़ फ़सका अन अमरि रब्बिह, अफ़ा तत तखिजूनहू व जुर रिय्यतहू अव लियाअ मिन दूनी वहुम लकुम अदुव, बिअसा लिज़ ज़ालिमीना बदला

51. मा अश हततुहुम खल्क़स सामावति वल अर्द वला ख़ल्क़ अन्फुसुहिम वमा कुन्तु मुत तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा

52. व यौमा यकुलु नादू शुराका इयल लज़ीना ज़अमतुम फ़ दऔहुम फलम यस्तजीबू लहुम व जअल्ना बैनहुम मौबिक़ा

53. व रअल मुजरिमूनन नारा फ़ज़न्नू अन्नहुम मुवाकिऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा

54. व लक़द सर रफ्ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन नासि मिन कुल्लि मसल, वकानल इंसानु अक्सरा शय इन जदाला

8

55. वमा मनअन नासा अय युअ’मिनू इज़ जाअहुमुल हुदा  व यस्तग्फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअ’तियहुम सुन्नतुल अव्वालीना अव यअ’तियाहुमुल अज़ाबू क़ुबुला

56. वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश शिरीना व मुन्ज़िरीन, व युजादिलुल लज़ीना कफरू बिल बातिलि लियुद हिदू बिहिल हक्क़, वत तखाजू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा

57. वमन अजलमु मिम्मन ज़ुक्किरा बि आयाति रब्बिही फ़ अ’अरदा अन्हा व नसिया मा क़ददमत यदाह, इन्ना जअल्ना अला क़ुलूबिहिम अकिन नतन  अय यफ्क़हूहू वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लै यह्तदू इजन अबदा

58. व रब्बुकल गफूरू ज़ुर रहमह, लौ युआ खिज़ुहुम बिमा कसबू ला अज्जला लहुमुल अज़ाब, बल लहुम मौइदुल लैय यजिदू मिन दूनिही मौइला

59. व तिल्कल क़ुरा अहलक्नाहुम लम्मा ज़लमू व जअल्ना लिमहलिकिहिम मौइदा

60. व इज़ क़ाला मूसा लिफताहू ला अबरहु हत्ता अब्लुगा मज मअल बहरैनि अव अम्दिया हुक़ुबा

61. फ़ लम्मा बलगा मजमआ बैनहुमा नसिया हूतहुमा फत तखज़ा सबीलहू फ़िल बहरि सरबा

62. फलम्मा जावज़ा क़ाला लिफताहू आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हाज़ा नसबा

9

63. क़ाला अरा अयता इज़ अवैना इलस सखरति फ़इन्नी नसीतुल हूत, वमा अन्सानीहु इल्लश शैतानु अन अज्कुरह, वत तखाज़ा सबीलहू फिल बहरि अजबा

64. क़ाला ज़ालिका मा कुन्ना नब्गि फ़र तद दाअला आसा रिहिमा क़ससा

65. फ़ वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहू रहमतम मिन इन्दिना व अल्लम्नाहू मिल लदुन्ना इल्मा

66. क़ाला लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा

67. क़ाला इन्नका लन तस्ततीआ मइया सबरा

68. व कैफ़ा तस्बिरू अला मालम तुहित बिही खुबरा

69. क़ाला सताजिदुनी इंशा अल्लाहु साबिरव वला अ’असी लका अमरा

70. क़ाला फ़ इनित तबाअ’तनी फला तस अलनी अन शयइन हत्ता उह्दिसा लका मिन्हु ज़िकरा

71. फन तलाका हत्ता इज़ा रकिबा फिस सफीनती खराक़हा, काला अखरक़ तहा लितुग रिक़ा अहलहा लक़द जीअ’ता शैअन इमरा

72. क़ाला अलम अक़ुल इन्नका लन तसततीआ मइया सबरा

73. क़ाला ला तुआखिज्नी बिमा नसीतु वला तुरहिकक़नी मिन अमरी उसरा

74. फन तलाक़ा हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फ़क़ातलहू क़ाला अक़ातलता नफ्सन ज़किय यतम बिगैरि नफ्स लक़द जिअ’ता शैअन नुकरा

10

75. क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तसततीआ मइया सबरा

76. क़ाला इन सअल्तुका अन शैइम बअ’दहा फला तुसाहिब्नी क़द बलग्ता मिल लदुन्नी उजरा

77. फ़न तलका हत्ता इज़ा अतया अहला क़र यतिनिस ततअमा अहलहा फ़अबव अय युज़य्यिफूहुमा फ़ वजदा फ़ीहा जिदारय युरीदु अय यन क़ज् फ़अक़ामह, क़ाला लौ शिअ’ता लत तखज्ता अलैहि अजरा

78. क़ाला हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनिक, सउनब बिउका बितअ’वीलि मालम तस ततिअ अलैहि सबरा

79. अम्मस सफीनतु फ़कानत लि मसाकीना य’अमलूना फ़िल बहरि फ अरत्तु अन अईबहा वकाना वरा अहुम मलिकुय यअ’खुजु कुल्ला सफीनतिन गस्बा

80. व अम्मल गुलामु फ़काना अ बवाहू मु’अमिनैनि फ़ खशीना अय युर हिक़ाहुमा तुग्यानव व कुफरा

81. फ़ अरदना अय युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातव व अक़राबा रूहमा

82. व अम्मल जिदारु फ़काना लि गुलामैनि यातीमैनि फ़िल मदीनती व काना तहतहु कंज़ुल लहुमा रहमतम मिर रब्बिक, वमा फ़ अल्तुहू मिन अमरी ज़ालिका त’अवीलु मा लम तस तातिअ अलैहि सबरा

83. व यस अलूनका अन ज़िल करनैन, क़ुल सअत्लू अलैकुम मिन्हु ज़िकरा

11

84. इन्ना मक कन्ना लहू फ़िल अर दि व अतैना हु मिन कुल्लि शयइन सबबा

85. फ़अत बआ सबबा

86. हत्ता इज़ा बलाग़ा मग रिबश शम्सि व जदहा तगरुबू फ़ी ऐनिन हमिअतिव व वजदा इन्दहा क़ौमा, क़ुल्ना याज़ल क़रनैनि इम्मा अन तुअज्ज़िबा व इम्मा अन तत ताखिज़ा फीहिम हुस्ना

87. क़ाला अम्मा मन ज़लामा फ़सौफ़ा नुअज्ज़िबुहू सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़ युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा

88. व अम्मा मन आमना व अमिला सालिहन फ़लहू जज़ा अनिल हुस्ना, व सनाकूलु लहू मिन अमरिना युसरा

89. सुम्मा अत अत बआ सबाबा

90. हत्ता इज़ा बलग़ा मतलिअश शम्सि व जदहा ततलुउ अला कौमिल लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा

91. व कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा

92. सुम्मा अत बआ सबाबा

93. हत्ता इज़ा बलाग़ा बैनस सददैनि वजदा मिन दूनिहिमा क़ौमल ला यकादूना यफ्क़हूना क़ौला

94. क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्ना यअजूजा  व मअ’जूजा मुफसिदूना फ़िल अर्द, फ़हल नज अलु लका खरजन अला अन तजअला बैनना व बैनहुम सद्दा

95. क़ाला मा मक्कन्नी फीहि रब्बी खैरुन फ़ अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा

96. आतूनी ज़ुबरल हदीद, हत्ता इज़ा सावा बैनस सदफैनि क़ालन फुखू, हत्ता इज़ा जअलहु नारन क़ाला आतूनी उफरिग अलैहि कित्रा

 

12

97. फ़मस ताऊ अय यजहरूहु वमस तताऊ लहू नक्बा

98. क़ाला हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फ़इज़ा जाअ वअ’दु रब्बी जअलहु दककाअ, वकाना वअ’दू रब्बी हक्क़ा

99. व तरकना ब अदहुम यौमइजिय यमूजु फ़ी बअ’दि व नुफ़िखा फिस सूरि फ़जमअ’नाहुम जमआ

100. व अरदना जहन्नमा यौम इज़िल लिल काफ़िरीना अरदा

101. अल्लज़ीना कानत अअ’युनुहुम फ़ी गिताइन अन ज़िकरी व कानू ला यसतती ऊना समआ

102. अ फ़हसिबल लज़ीना कफरू य यात्तखिजू इबादी मिन दूनी अवलियाअ, इन्ना अअ’तदना जहन्नमा लिल काफ़िरीना नुज़ुला

103. क़ुल हल नुनब बिउकुम बिल अख्सरीना अअ’माला

104. अल्लज़ीना दल्ला सअ’युहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यह्सबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ

105. उलाइकल लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़ हबितत अअ’मालुहुम वला नुक़ीमु लहुम यौमल कियामति वज्ना

106. ज़ालिका जज़ा उहुम जहन्नमु बिमा कफरू वत तखजू आयाती व रुसुली हुज़ुवा

107. इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला

108. खालिदीना फ़ीहा ला यब्गूना अन्हा हिवला

109. क़ुल लौ कानल बहरू मिदादल लि कलिमाति रब्बी व लौ जीअ’ना बिमिसलिही मददा

110. क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुव वाहिद, फ़मन काना यरजू लिकाअ रब्बिही फ़ल यअमल अमलन सालिहव वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा

 

Surah Al Kahaf Benefits | सूरह अल कहफ़ के फ़ायदे और उसकी खूबियाँ

 

About Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*